Trương Thị Thúy Vương

Vuong Truong

Deputy Finance Manager

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

+84-28-73-012-868 | Ext:

6879