Đào Mai Trang

Trang Dao

Quality Manager

Trưởng phòng Quản lý Chất lượng

Well-trained to quality management and regulatory affairs of medical devices by Randall May & Associates Inc. (U.S). Certified as a lead auditor for ISO 13485:2016 by BSI Training Academy. Successfully established the quality management system of MEDEP to achieve the certificate of QMS in two years. Graduated from the Graduate School of Business Administration, Konkuk University, South Korea.

Served as the Management Representative as required by ISO 13485:2016 and the person responsible for regulatory compliance (PRRC) required by EU Medical Device Regulation.

Được đào tạo bài bản về quản lý chất lượng và quan hệ pháp chế cho thiết bị y tế bởi Randall May & Associates Inc. (Hoa Kỳ). Đạt chứng nhận Đánh giá viên trưởng cho ISO 13485:2016, cấp bởi BSI Training Academy. Xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng cho MEDEP và đạt chứng nhận hệ thống được cấp bởi BSI trong vòng hai năm làm việc tại vị trí Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng (nay là phòng Quản lý Chất lượng). Tốt nghiệp thạc sỹ, hệ đào tạo sau đại học của trường Đại học Konkuk, Hàn Quốc.

Hiện là Đại diện Lãnh đạo của MEDEP theo ISO 13485:2016 và người chịu trách nhiệm về quan hệ pháp chế theo EU Medical Device Regulation.

Quality is everyone's responsibility.
- W. Edwards Deming