Business Team

Đơn vị thành viên

Microscope

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEBIC)

Số đăng ký: 315/ĐK- KHCN

55 Đường Hồng Hà

Phường 2, Quận Tân Bình

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Giám đốc: Ông Đào Thượng Quân